Zasady korzystania z usługi hostingu HostMat.pl

Serwis internetowy „HostMat.pl” (zwany dalej „Serwisem”) działający pod domeną hostmat.pl udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

§1 Definicje


  1. Administrator - właściciel serwisu hostmat.pl. Firma MatMedia Mateusz Maniecki z siedzibą w Krakowie 31-124, ul. Dolnych Młynów 3 lok 1, NIP 6783137390, REGON 363348733, adres e-mail: bok@hostmat.pl
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną http://hostmat.pl.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła wiek co najmniej 13 lat, korzystająca z Serwisu.
  4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
  5. Plik – treść cyfrowa, oznaczająca dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
  6. Hosting – udostępnienie Użytkownikowi miejsca na Pliki w/na serwerach Administratora.
  7. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
  8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.


§2 Postanowienia ogólne


1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.


Powyższe akcje zostaną wszczęte w momencie wykrycia jakiegokolwiek złamania powyższych zasad. Jeśli plik jest usunięty, użytkownik nie może wysłać go ponownie.

§3 Rejestracja w Serwisie


1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu.
2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
4. Po dokonaniu rejestracji Konta użytkownika, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
5. Usługi o których mowa w pkt. 4 są dostarczane nieodpłatnie przez Administratora Serwisu
6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
8. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
9. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§4 Hosting


1. Użytkownik, który wysłał Plik na Hosting bądź dokonał poprawnej rejestracji a tym samym uzyskał dostęp do Konta użytkownika może korzystać z usługi hostingu oferowanej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik w celu skorzystania z usługi hostingu wchodzi na stronę Serwisu gdzie loguje się na swoje Konto użytkownika z wykorzystaniem danych do logowania (nazwa użytkownika i hasło). Wysłanie Pliku jak i korzystanie z serwisu jest też możliwe bez rejestracji konta
3. Po poprawnym zalogowaniu na Konto użytkownika bądź wejściu bez logowania do Serwisu, Użytkownik przesyła plik za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Serwisie pod przyciskiem Wyślij plik .
4. Przesyłany przez Użytkownika plik musi być zgodny z paramentami określonymi niniejszym Regulaminem. Plik niezgodny z paramentami zostanie odrzucony.
5. Dostęp do zarządzania przesłanymi plikami posiada wyłącznie Użytkownik, który dokonał ich poprawnego przesłania. Plik przesłany przez Użytkownika jest widoczny również w publicznej galerii. Użytkownik ma możliwość zastrżeżenia widoczności tego Pliku podczas jego wysyłania, bądź poprzez zastrzeżenie swojej galerii poprzez indywidalne ustawienia konta.
6. Użytkownik może udzielić dostęp do wybranego pliku osobie trzeciej poprzez wygenerowanie i przekazanie osobie trzeciej adresu URL po użyciu którego istnieje możliwość pobrania pliku zamieszczonego przez Użytkownika na jego koncie.
7. Użytkownik nie może zamieszczać na Koncie użytkownika plików w jakiejkolwiek postaci naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zabrania się umieszczania treści, które:
a) nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalają popełnienie takiego czynu,
b) obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
e) znieważają lub zniesławiają inne osoby a także działania godzące w dobre imię tych osób,
f) propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
g) naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
h) mają charakter bezprawny,
i) zawierają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
8. Użytkownikowi zabrania się do umieszczania plików zawierających złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące oraz inne aplikacje i skrypty mające szkodliwe działanie) mogących lub służących spowodowaniu awarii, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub zasobów technicznych Administratora, a także innych Użytkowników lub osób trzecich.
9. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek pliki w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
10. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Pliki wysłane przez Użytkowników przechowywane są do 180 dni (pół roku) - po tym czasie mogą one zostać skasowane z serwerów.

§5 Odpowiedzialność


1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików (danych) umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych plików (danych) informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do plików (danych).
3. W przypadku gdy dostęp do plików (danych) został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do plików.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych plików. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone pliki, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§6 Własność intelektualna


Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§7 Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do usługi płatnej, okres jej obowiązywania zostaje przedłużony o czas proporcjonalny do okresu, w którym ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie mógł korzystać z opłaconych usług.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11 październia 2016 r.

Prawa do serwisu:

Wszystkie prawa autorskie © należą do wysyłających dany plik • Prawa autoskie do pozostałych elementów serwisu należą do © HostMat.pl - Darmowy hosting obrazków i zdjęć. HostMat.pl - Darmowy hosting obrazków i zdjęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość plików wysłanych, ani nie jest powiązana z jakąkolwiek osobą prezentowaną w wysłanych plikach.
href="http://www.mihalism.net/multihost/">Mihalism Multi Host